მოცემული სერვისით სარგებლობისათვის გამოიყენეთ ინტერნეტ ბანკინგის ახალი ვერსია. To use this service please, visit the new version of Internet Banking